§ 1 Organizacja i definicje

 1. Niniejszy regulamin określa sposób realizacji oraz zasady udziału w warsztatach fotograficznych, które odbędą się w Warszawie (Sielsko Anielsko) w dniach 17 – 18 listopada 2021 r.
 2. Organizatorem warsztatów oraz prowadzącą jest Ewelina Zięba – Kacperek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Ewelina Zięba Photography” z siedzibą w Starachowicach (27 – 200) przy ul. Bohaterów 31, NIP 664-204-06-88 (dalej „Organizatorka”).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
  • Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie na Warsztaty, opłacająca udział w Warsztatach i uczestnicząca w Warsztatach organizowanych przez Organizatorkę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • Warsztaty – zajęcia o charakterze wykładu z elementami praktycznymi prowadzone osobiście przez Organizatorkę, poświęcone wybranemu tematowi fotografii ślubnej, skierowane do osób zainteresowanych fotografią i pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie fotografii, marketingu oraz budowy marki własnej;
  • Partner – osoba fizyczna lub osoba prawna, która współpracuje z Organizatorką;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin warsztatów fotograficznych;
  • Strona warsztatów – witryna internetowa pod adresem https://www.ewelinazieba.com/warsztaty, na której Organizatorka opublikowała szczegóły dotyczące Warsztatów.
 4. Informacje zawarte na Stronie warsztatów oraz w publikacjach reklamowych (w tym na profilach https://www.instagram.com/ewelinaziebaphoto/ i https://www.facebook.com/ewelinaphotography/) dotyczące Warsztatów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 5. Umowa zostaje zawarta w chwili zapisania się Uczestnika na Warsztaty oraz opłacenia kwoty stanowiącej cenę Warsztatów.

§ 2 Cele warsztatów

 1. Warsztaty kierowane są do amatorów, hobbystów, początkujących i średnio zaawansowanych fotografów, chcących uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat fotografii, marketingu oraz budowania marki osobistej. 
 2. Dokładny zakres tematyczny warsztatów jest zawarty na Stronie warsztatów.

§ 3 Zasady udziału w Warsztatach

 1. Uczestnikiem Warsztatów może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Udział w Warsztatach jest płatny. Koszt udziału wynosi 2 570 zł brutto.
 3. Warsztaty odbędą się w przypadku zgłoszenia się minimalnej liczby 13 osób. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność dokonania wpłat.
 4. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń Organizatorka zastrzega sobie prawo do utworzenia listy rezerwowej lub zorganizowania dodatkowej edycji Warsztatów w terminie przez siebie wybranym i zakomunikowanym osobom na liście rezerwowej. Zapisy dotyczące limitów stosuje się odpowiednio.
 5. Zapisy na Warsztaty rozpoczynają się przedsprzedażą 22.10.2021 r. poprzez Stronę warsztatów. Zapisy w regularnej sprzedaży rozpoczną się 3.11.2021 r. o godzinie 16.00.
 6. Aby wziąć udział w Warsztatach należy dokonać zakupu w sklepie internetowym Organizatorki (https://www.ewelinazieba.com/sklep/) oraz wypełnić formularz, podając wszystkie wymagane dane osobowe, a także opłacić koszt warsztatów w terminie 2 dni roboczych od daty zapisania się na Warsztaty (decyduje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatorki).
 7. Dostępne formy płatności są zawarte w sklepie internetowym Organizatorki.
 8. Organizatorka udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w maksymalnym terminie 2 dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.
 9. Ostatecznym potwierdzeniem zapisu na Warsztaty jest wiadomość przesłana przez Organizatorkę na wskazany przez Uczestnika adres e – mail.
 10. Dokładny adres, harmonogram i godzina rozpoczęcia Warsztatów zostaną przekazane przez Organizatorkę drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika adres e-mail najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Warsztatów .
 11. Organizatorka dopuszcza możliwość podzielenia wpłaty na maksymalnie dwie raty. Pierwsza rata 1 570 zł płatna w terminie wskazanym w § 3 ust. 5, druga rata 1 000 zł płatna w terminie do 14.11.2021 r.
 12. Organizatorka może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy:
  • osoba składająca zamówienie nie spełnia chociaż jednego warunku określonego w Regulaminie;
  • osoba składająca zamówienie wypełniła formularz niezgodnie z istniejącym stanem faktycznym lub prawnym;
  • osoba składająca zamówienie jest dłużnikiem Organizatora pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub wyrządziła Organizatorowi jakąkolwiek szkodę;
  • uzna, że osoba składająca zamówienie nie wyniesie oczekiwanej wiedzy z Warsztatów.
 13. Decyzja Organizatorki jest ostateczna.
 14. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia warsztatów lub ich odwołania w przypadku, gdy do dnia 14.11.2021 r. nie zgłosi się minimalna liczba osób określona w §3 pkt 3 Regulaminu lub z innych powodów niezależnych od Organizatorki, w tym w szczególności z powodu siły wyższej (m.in. kataklizm, powódź, huragan, strajki, zamieszki, nagła choroba Organizatorki, zamknięcie obiektu, w którym mają się odbyć Warsztaty, pandemia lub epidemia itp.).
 15. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu Warsztatów Organizatorka niezwłocznie poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną. Jeśli Warsztaty nie odbędą się w wyznaczonym terminie wpłata w kwocie określonej w §3 Regulaminu zostanie zwrócona.
 16. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, w którym odbywają się Warsztaty z przyczyn niezależnych od Organizatorki. O zmianie Organizatorka niezwłocznie poinformuje drogą elektroniczną Uczestnika. Uczestnik obowiązany jest wówczas niezwłocznie poinformować Organizatorkę, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę, czy też odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizatorka zwróci wpłatę w kwocie określonej w §3 pkt 2 Regulaminu. Brak odpowiedzi na informację Organizatorki w ciągu pięciu dni roboczych od wysłania powiadomienia, ale nie później niż na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem Warsztatów, będzie uznany jako zgoda.
 17. W przypadku rezygnacji zgłoszonej przez Uczestnika wpłata na Warsztaty, po potwierdzeniu zapisu nie podlega zwrotowi. W przypadku znalezienia przez rezygnującego Uczestnika osoby na jego miejsce, wpłata zostanie zwrócona po otrzymaniu płatności od osoby zgłaszającej się na miejsce Uczestnika, który rezygnuje.
 18. Organizatorka nie zapewnia noclegów w czasie trwania Warsztatów.
 19. Organizatorka zapewnia Uczestnikom kawę, herbatę oraz wodę w czasie Warsztatów, także lunch pierwszego i drugiego dnia Warsztatów.

§ 4 Prawa i obowiązki Organizatorki

 1. Organizatorka dokłada należytych starań, aby uzyskać możliwie największą satysfakcję Uczestnika z Warsztatów.
 2. Organizatorka ma prawo cofnąć uczestnictwo Uczestnika w Warsztatach w razie podjęcia przez Uczestnika działań na szkodę Organizatorki lub działań niezgodnych z Regulaminem. Decyzja Organizatorki zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem i jest ostateczna. W powyższym przypadku wpłaty poczynione przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi.
 3. Organizatorka zastrzega sobie prawo do obecności jej przedstawiciela w trakcie trwania Warsztatów oraz wykładów gościnnych prowadzonych przez Partnerów.
 4. Organizatorka zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i audio-video w trakcie trwania Warsztatów (tzw. backstage) i publikacji wykonanych zdjęć na portalach społecznościowych (np. Facebook i Instagram) oraz na swojej stronie internetowej (https://www.ewelinazieba.com). Uczestnik może wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych i dokumentacyjnych na powyższych serwisach.
 5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów Organizatorka będzie zmuszona do zmiany przebiegu Warsztatów, wówczas Organizatorka wykona w miejsce zmienionego przebiegu Warsztatów odpowiednie świadczenia zastępcze. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, Uczestnik może żądać proporcjonalnego do niezrealizowanej części Warsztatów obniżenia ceny.
 6. Organizatorka ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że zostało ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 7. Organizatorka nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki oraz za wszelkie straty materialne i niematerialne Uczestnika zaistniałe podczas Warsztatów.
 8. Organizatorka jest zobowiązana do przygotowania sesji zdjęciowej, która odbędzie się w czasie Warsztatów i stanowi ich integralną część.
 9. Organizatorka może zlecić przygotowanie sesji zdjęciowej oraz produktów do niej niezbędnym swoim Partnerom lub wybranym przez siebie osobom. Organizatorka pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją sesji zdjęciowej.
 10. Uczestnik zaświadcza, że zapoznał się z portfolio Organizatorki i tym samym akceptuje styl fotografowania, sposób post produkcji zdjęć (korektę graficzną, zmiany kolorystyczne, tonalne itd.) oraz wizje artystyczne, jakimi Organizatorka kieruje się przygotowując stylizacje na sesje zdjęciowe oraz oświadcza, że nie będzie z tego tytułu przedstawiać żadnych roszczeń finansowych i prawnych wobec Organizatorki w razie niezadowolenia z tejże interpretacji artystycznej. Wybór Organizatorki jako osoby właściwej do szkolenia wynikał bowiem z indywidualnego stylu fotografii oraz umiejętności Organizatorki.

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przebiegu Warsztatów zgodnie z zakresem tematycznym określonym w §2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Podczas trwania Warsztatów Uczestnik ma obowiązek podporządkować się Regulaminowi oraz instrukcjom Organizatorki lub jej przedstawiciela.
 3. Uczestnik ma możliwość przynieść na Warsztaty własny sprzęt fotograficzny. Uczestnik ma obowiązek niepozostawiania sprzętu fotograficznego oraz rzeczy Uczestnika bez opieki. Brak sprzętu fotograficznego Uczestnika uniemożliwi mu udział w sesji zdjęciowej w czasie Warsztatów, co nie jest powodem do żądania zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty.
 4. Dojazd Uczestnika na Warsztaty oraz zakwaterowanie nie są wliczone w koszty Warsztatów.
 5. Uczestnik jest zobowiązany na bieżąco informować Organizatorkę o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, a także o własnych problemach zdrowotnych, jeśli występują.
 6. Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie zdjęciowym oraz w wykorzystywanych przez niego pomieszczeniach.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale spowodowane względem Organizatora oraz miejsca, w którym odbywają się Warsztaty.
 8. Uczestnik ma prawo do wykorzystania zrobionych podczas sesji zdjęć w swoim portfolio.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do oznaczania Organizatora oraz Partnerów na wszelkich materiałach promocyjnych w mediach społecznościowych oraz witrynach internetowych. W przypadku braku oznaczenia Organizatorka zastrzega sobie prawo do żądania oznaczenia jej na ww. materiałach.

§ 6 Uprawnienia Konsumenta

 1. Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając Organizatorce oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłanym na wskazany przez Organizatorkę adres e – mail przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.
 3. Organizatorka niezwłocznie po otrzymaniu od Uczestnika będącego konsumentem oświadczenia wskazanego w pkt. 2 przesyła na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Organizatorka zwróci dokonane płatności w kwocie określonej w §3 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot następuje na numer konta, z którego wpłynęła wpłata.
 5. Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że udział w Warsztatach ma charakter zawodowy i jest niezbędny do rozwoju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

§ 7 Prawa autorskie do fotografii

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo autorskie do fotografii wykonanych w ramach Warsztatów.
 2. Prawa autorskie i inne prawa do utworów fotografowanych podczas Warsztatów (prawa autorskie do kompozycji, prawo do wizerunku modeli) przysługują odpowiednim osobom trzecim. 
 3. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich, a w przypadkach, gdy jest to konieczne uzyskać od nich stosowną zgodę lub licencję. W przypadku, gdy osoba trzecia podniesie wobec Organizatorki roszczenia związane z wykorzystaniem fotografii przez Uczestnika, Organizatorka będzie uprawniona do wystąpienia wobec Uczestnika z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację przez Organizatorkę na swojej stronie internetowej www.ewelinazieba.com oraz na portalach społecznościowych Facebook i Instargam fotografii wykonanych przez Uczestnika w trakcie trwania Warsztatów z oznaczeniem imienia i nazwiska ich autora.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizatorka.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika, będącego osobą fizyczną, podane przez niego w procesie zgłoszenia udziału w Warsztatach: 
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie warsztatów, w szczególności formularza zgłoszeniowego w ramach zgłoszenia na Warsztaty (podstawą prawną jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Uczestnikiem w oparciu o treść Regulaminu (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Podanie ww. danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotem obsługującym stronę internetową zawierającą formularz zgłoszeniowy, na co Uczestnik wyraża zgodę, akceptując Regulamin.
 5. Uczestnik posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Wszelkie żądania Uczestnika wynikające z §9 ust. 3 oraz dotyczące jego danych osobowych powinny zostać przesłane na adres e-mail: hello@ewelinazieba.com.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zgłoszenia na Warsztaty równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatorki.